O'zbek tilida

Келинларга маслахат

 • Уйингизни тартибли, саранжом, озода сакланг, хар бир ишни уз вактида килинг.
 • Эрингизни у ёктирадиган исм билан чакиринг.
 • У ва оила аъзоларингиз ёктирадиган таомларни ширин ва чиройли килиб пиширинг.
 • Эрингиз уйдан чикаётганида уни кузатиб куйинг, ишдан кайтганида эса очик юз билан кутиб олинг.
 • Оила аъзоларингиздан олдин ухлаб колманг, эрталаб улардан олдинрок туринг.
 • Эрингиз ва фарзандларингиздан мехрингизни аяманг. Уйнинг суянчиги булинг.
 • Эрингизнинг рухсатисиз, у изн бермаган жойларга борманг.
 • Камхарж булинг, исрофгар булманг.
 • Эрингиздан хамиша миннатдор булинг, кучи етмайдиган ишга ундаманг, ундан бошкаларга шикоят килманг.
 • Кайнонангизни тажрибали она сифатида куринг, билмаганингизни сурашдан уялманг.
 • Онангизнинг уйига кераксиз ва куп борманг. Гап ташиманг.
 • Эрингизнинг кариндошлари ва якинларига яхши муомалада булинг.
 • Иффат ва хаёни сакланг. Энг гузал либос такво эканини унутманг. Хар бир ишимизни кузатадиган Аллохни унутманг.
 • Фарзанларингизни одоб-ахлокли килиб тарбияланг, зеро уларнинг оркасидан сизларни яхши инсон сифатида тилга олурлар.
 • Тилингизга эрк берманг. «Етти» эмас «етмиш» марта уйлаб, кейин карор кабул килишни одат килинг.

Юзларидан нур ёгилиб турган офиятли, кекса муслима аёлдан: «Бундай куриниш-киёфага кандай мушарраф булдингиз?» деб сурашганларида у: «Лабларимга хакни, овозимга зикрни, кузларимга халолни, кулларимга эхсонни, оёкларимга тугриликни сурдим. Шунингдек, калбимга Аллох севгисини, аклимга хикматни, нафсимга итоатни, хирсимга имонни раво курдим» дея жавоб берган экан.

Siz ham kirishingiz yoki ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.

Izoh qoldiring